JAVAC.JP
HOSHI TETSUYA ―“S–ξ
2005/07/25
hossy@javac.jp
http://www.javac.jp
Google
WWW ‚πŒŸυ WWW.JAVAC.JP ‚πŒŸυ

A-5 ‰Ϋ‘θ5 - ‰π“š

‰Ϋ‘θ(5)
main.as
---
var graph:GraphControl=new GraphControl(this);
stop();

ExXML.as
---
class ExXML extends XML{
  private var ignoreWhite=true
  var addEventListener:Function;
  var removeEventListener:Function;
  private var dispatchEvent:Function;
}

OvalClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class OvalClass extends MovieClip{
  private var index;
  private var SCREEN_WIDTH:Number=640;
  private var SCREEN_HEIGHT:Number=480;
  private var CENTER_X:Number=320;
  private var CENTER_Y:Number=240;
  private var graphControl:GraphControl;
  private var mouseListener:MovieClip;
  private var MOUSE_LISTENER_DEPTH:Number=999;
  private var mcLoader:MovieClipLoader;
  private var seed:MovieClip;
  private var mcListener:Object;

  function OvalClass(){
  }

  public function setIndex(index:Number):Void{
    this.index=index;
  }

  public function setGraphControl(graphControl:GraphControl):Void{
    this.graphControl=graphControl;
  }

  private function onPress():Void{
    this.startDrag(false,-CENTER_X+_width/2,-CENTER_Y+_height/2
    ,SCREEN_WIDTH-CENTER_X-_width/2,SCREEN_HEIGHT-CENTER_Y-_height/2);
    addMouseListener();
  }

  private function onRelease():Void{
    this.stopDrag();
    removeMouseListener();
  }

  private function onReleaseOutside():Void{
    onRelease();
  }

  private function addMouseListener():Void{
    this.createEmptyMovieClip("mouseListener",MOUSE_LISTENER_DEPTH);
    EventDispatcher.initialize(mouseListener);
    mouseListener.onMouseMove=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onMouseMoveHandler";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    mouseListener.addEventListener("onMouseMoveHandler",this);
  }

  private function removeMouseListener():Void{
    mouseListener.removeEventListener("onMouseMoveHandler",this);
    mouseListener.removeMovieClip();
  }

  private function onMouseMoveHandler():Void{
    var x:Number=_x;
    var y:Number=_y;
    graphControl.setPosition(index,x,y);
    graphControl.refreshLines(index);
  }

  public function loadImage(url:String):Void{
    mcLoader=new MovieClipLoader();
    trace("loadStart:"+url);
    this.mcListener=new Object();
    var lo:Object=this.mcListener;
    EventDispatcher.initialize(lo);
    lo.onLoadInit=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="centering";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    lo.onLoadError=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="printOut";
      lo.str="Load Error.";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    lo.onLoadProgress=function(target_mc:MovieClip
          ,loadedBytes:Number,totalBytes:Number){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="printOut";
      lo.str="Now Loading."+":"+String(loadedBytes)+"/"+String(totalBytes);
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    lo.addEventListener("centering",this);
    lo.addEventListener("printOut",this);
    mcLoader.addListener(lo);
    this.createEmptyMovieClip("seed",1);
    mcLoader.loadClip(url,this.seed);
  }

  private function printOut(eventObj):Void{
    var str:String=String(eventObj.str);
    trace(str);
  }

  private function centering():Void{
    trace("loadEnd");
    this.seed._width=50;
    this.seed._height=50;
    this.seed._x=-this.seed._width/2;
    this.seed._y=-this.seed._height/2;
  }
}

LineMcDataStorage.as
---
class LineMcDataStorage{
  private var lineMcList:Array;

  function LineMcDataStorage(){
    lineMcList=new Array();
  }

  public function getLineMcLength():Number{
    return lineMcList.length;
  }

  public function addLineMcList(index:Number,mc:MovieClip):Void{
    lineMcList.splice(index,0,Object(mc));
  }

  public function removeLineMcList(index:Number):Void{
    var mc:MovieClip=MovieClip(lineMcList[index]);
    mc.removeMovieClip();
    lineMcList.splice(index,1);
  }

  public function getLineMc(index:Number):MovieClip{
    return MovieClip(lineMcList[index]);
  }
}

GraphDataStorage.as
---
class GraphDataStorage{
  private var pointList:Array;
  private var lineList:Array;
  private var imageList:Array;

  function GraphDataStorage(){
    reset();
  }

  public function reset():Void{
    pointList=new Array();
    lineList=new Array();
    imageList=new Array();
  }

  public function getPointListLength():Number{
    return pointList.length;
  }

  public function getLineListLength():Number{
    return lineList.length;
  }

  public function getImageListLength():Number{
    return imageList.length;
  }

  public function addPoint(id:String,x:Number,y:Number,image:String):Number{
    var o:Object=new Object();
    o.id=id;
    o.x=x;
    o.y=y;
    o.image=image;
    o.connecter=new Array();
    pointList.push(o);
    return getPointListLength()-1;
  }

  public function addLine(id:String,point1:String,point2:String):Number{
    var o:Object=new Object();
    o.id=id;
    o.point1=point1;
    o.point2=point2;
    lineList.push(o);
    return getLineListLength()-1;
  }

  public function addImage(id:String,url:String):Void{
    var o:Object=new Object();
    o.id=id;
    o.url=url;
    imageList.push(o);
  }

  private function addPointIndexToLine(index:Number):Void{
    var point1:String=String(lineList[index].point1);
    var point2:String=String(lineList[index].point2);
    var pointIndex1:Number=getPointIndexFromId(point1);
    var pointIndex2:Number=getPointIndexFromId(point2);
    lineList[index].index1=pointIndex1;
    lineList[index].index2=pointIndex2;
    addConnecter(pointIndex1,index);
    addConnecter(pointIndex2,index);
  }

  public function addPointIndexToLineLists():Void{
    var len:Number=getLineListLength();
    for(var i:Number=0;i<len;i++){
      addPointIndexToLine(i);
    }
  }

  private function addConnecter(pointIndex:Number,lineIndex:Number):Void{
    pointList[pointIndex].connecter.push(lineIndex);
  }

  private function getPointIndexFromId(id:String):Number{
    var ret:Number;
    for(var i:Number=0;i<pointList.length;i++){
      var targetId:String=String(pointList[i].id);
      if(id==targetId){
        ret=i;
        break;
      }
    }
    return ret;
  }

  public function getPointId(index:Number):String{
    return String(pointList[index].id);
  }

  public function getPointPosX(index:Number):Number{
    return Number(pointList[index].x);
  }

  public function getPointPosY(index:Number):Number{
    return Number(pointList[index].y);
  }

  public function getPointImage(index:Number):String{
    return String(pointList[index].image);
  }

  public function getConnecterLength(index:Number):Number{
    return Number(pointList[index].connecter.length);
  }

  public function getConnecter(pointIndex:Number,index:Number):Number{
    return Number(pointList[pointIndex].connecter[index]);
  }

  public function getLineId(index:Number):String{
    return String(lineList[index].id);
  }

  public function getLineIndex1(index:Number):Number{
    return Number(lineList[index].index1);
  }

  public function getLineIndex2(index:Number):Number{
    return Number(lineList[index].index2);
  }

  public function setPointPosition(index:Number,x:Number,y:Number):Void{
    pointList[index].x=x;
    pointList[index].y=y;
  }

  private function getImageId(index:Number):String{
    return String(imageList[index].id);
  }

  private function getImageUrl(index:Number):String{
    return String(imageList[index].url);
  }

  public function getImageFromId(id:String):String{
    var ret:String;
    for(var i:Number=0;i<getImageListLength();i++){
      trace(getImageId(i)+":"+id);
      if(getImageId(i)==id){
        ret=getImageUrl(i);
      }
    }
    return ret;
  }
}

DrawingControl.as
---
class DrawingControl{
  private var path:MovieClip;
  private var ovalBase:MovieClip;
  private var lineBase:MovieClip;
  private var ovalDepth:Number;
  private var lineDepth:Number;
  private var OVAL_BASE_DEPTH:Number=500;
  private var LINE_BASE_DEPTH:Number=300;
  private var OVAL_START_DEPTH:Number=1;
  private var LINE_START_DEPTH:Number=1;
  private var lineMcList:LineMcDataStorage;

  function DrawingControl(path:MovieClip){
    this.path=path;
    path.createEmptyMovieClip("oval_base",OVAL_BASE_DEPTH);
    ovalBase=path.oval_base;
    path.createEmptyMovieClip("line_base",LINE_BASE_DEPTH);
    lineBase=path.line_base;
    ovalDepth=OVAL_START_DEPTH;
    lineDepth=LINE_START_DEPTH;
    lineMcList=new LineMcDataStorage();
  }

  public function drawOval(x:Number,y:Number):MovieClip{
    var depth:Number=ovalDepth;
    ovalDepth++;
    var linkage:String="oval";
    var mcname:String="oval"+String(depth);
    ovalBase.attachMovie(linkage,mcname,depth);
    var mc:MovieClip=ovalBase[mcname];
    mc._x=x;
    mc._y=y;
    return mc;
  }

  public function drawLine(x1:Number,y1:Number,x2:Number,y2:Number
            ,size:Number,color16:Number,index:Number):Void{
    var depth:Number=lineDepth;
    lineDepth++;
    var mcname:String="line"+depth;
    lineBase.createEmptyMovieClip(mcname,depth);
    var mc:MovieClip=lineBase[mcname];
    mc.lineStyle(size,color16);
    mc.moveTo(x1,y1);
    mc.lineTo(x2,y2);
    lineMcList.addLineMcList(index,mc);
  }

  public function removeLine(index:Number):Void{
    lineMcList.removeLineMcList(index);
  }

  public function removeAllLines():Void{
    lineBase.removeMovieClip();
    path.createEmptyMovieClip("line_base",LINE_BASE_DEPTH);
    lineBase=path.line_base;
  }
}

GraphControl.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class GraphControl{
  private var path:MovieClip;
  private var stageMc:MovieClip;
  private var dataStorage:GraphDataStorage;
  private var drawing:DrawingControl;
  private var ex:ExXML;
  private var STAGE_MC_DEPTH:Number=100;

  function GraphControl(path:MovieClip){
    this.path=path;
    path.createEmptyMovieClip("stage_mc",STAGE_MC_DEPTH);
    stageMc=path.stage_mc;
    stageMc._x=320;
    stageMc._y=240;
    dataStorage=new GraphDataStorage();
    drawing=new DrawingControl(stageMc);
    loadGraphData("GraphData.xml");
  }

  private function loadGraphData(address:String):Void{
    ex=new ExXML();
    EventDispatcher.initialize(ex);
    ex.onLoad=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onLoadXML";
      this.dispatchEvent(lo);
    };
    ex.addEventListener("onLoadXML",this);
    ex.load(address);
  }

  public function onLoadXML():Void{
    var arr:Array=ex.firstChild.childNodes;
    var pointNodes:Array;
    var lineNodes:Array;
    var imageNodes:Array;
    for(var i:Number=0;i<arr.length;i++){
      var node:XMLNode=XMLNode(arr[i]);
      if(node.nodeName=="pointlist"){
        pointNodes=node.childNodes;
      }else if(node.nodeName=="linelist"){
        lineNodes=node.childNodes;
      }else if(node.nodeName=="imagelist"){
        imageNodes=node.childNodes;
      }else{
        trace("XMLNode is invalid form.");
      }
    }
    for(var i:Number=0;i<pointNodes.length;i++){
      var node:XMLNode=XMLNode(pointNodes[i]);
      if(node.nodeName=="point"){
        var o:Object=node.attributes;
        var id:String=String(o.id);
        var x:Number=Number(o.x);
        var y:Number=Number(o.y);
        var image:String=String(o.image);
        var index:Number=dataStorage.addPoint(id,x,y,image);
      }else{
        trace("XMLNode is invalid form.");
      }
    }
    for(var i:Number=0;i<lineNodes.length;i++){
      var node:XMLNode=XMLNode(lineNodes[i]);
      if(node.nodeName=="line"){
        var o:Object=node.attributes;
        var id:String=String(o.id);
        var point1:String=String(o.point1);
        var point2:String=String(o.point2);
        var index:Number=dataStorage.addLine(id,point1,point2);
      }else{
        trace("XMLNode is invalid form.");
      }
    }
    for(var i:Number=0;i<imageNodes.length;i++){
      var node:XMLNode=XMLNode(imageNodes[i]);
      if(node.nodeName=="image"){
        var o:Object=node.attributes;
        var id:String=String(o.id);
        var url:String=String(o.url);
        dataStorage.addImage(id,url);
      }else{
        trace("XMLNode is invalid form.");
      }
    }
    dataStorage.addPointIndexToLineLists();
    drawPoints();
    drawAllLines();
  }

  private function drawPoints():Void{
    var len:Number=dataStorage.getPointListLength();
    for(var i:Number=0;i<len;i++){
      var x:Number=dataStorage.getPointPosX(i);
      var y:Number=dataStorage.getPointPosY(i);
      var mc:MovieClip=drawing.drawOval(x,y);
      mc.setIndex(i);
      mc.setGraphControl(this);
      var imageId:String=dataStorage.getPointImage(i);
      var url:String=dataStorage.getImageFromId(imageId);
      mc.loadImage(url);
    }
  }

  private function drawAllLines():Void{
    var len:Number=dataStorage.getLineListLength();
    for(var i:Number=0;i<len;i++){
      drawLine(i);
    }
  }

  private function drawLine(index:Number):Void{
    var index1:Number=dataStorage.getLineIndex1(index);
    var index2:Number=dataStorage.getLineIndex2(index);
    var x1:Number=dataStorage.getPointPosX(index1);
    var y1:Number=dataStorage.getPointPosY(index1);
    var x2:Number=dataStorage.getPointPosX(index2);
    var y2:Number=dataStorage.getPointPosY(index2);
    var size:Number=0;
    var color16:Number=0x000000;
    drawing.drawLine(x1,y1,x2,y2,size,color16,index);
  }

  public function refreshLines(index:Number):Void{
    var len:Number=dataStorage.getConnecterLength(index);
    for(var i:Number=0;i<len;i++){
      var lineIndex:Number=dataStorage.getConnecter(index,i);
      drawing.removeLine(lineIndex);
      drawLine(lineIndex);
    }
  }

  public function setPosition(index:Number,x:Number,y:Number):Void{
    dataStorage.setPointPosition(index,x,y);
  }
}BACKTOPNEXT
All Contents Copyright (C) 2005 HOSHI Tetsuya
Home