JAVAC.JP
HOSHI TETSUYA ―“S–ξ
2005/07/25
hossy@javac.jp
http://www.javac.jp
Google
WWW ‚πŒŸυ WWW.JAVAC.JP ‚πŒŸυ

A-4 ‰Ϋ‘θ4 - ‰π“š

‰Ϋ‘θ(4-1)
main.as
---
var test:TestClass=new TestClass();
stop();

ExXML.as
---
class ExXML extends XML{
  private var ignoreWhite=true
  var addEventListener:Function;
  var removeEventListener:Function;
  private var dispatchEvent:Function;
}

TestClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class TestClass{
  var ex:ExXML;

  function TestClass(){
    ex=new ExXML();
    loadXML("ini.xml");
  }

  function loadXML(address:String):Void{
    EventDispatcher.initialize(ex);
    ex.onLoad=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onLoadXML";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    ex.addEventListener("onLoadXML",this);
    ex.load(address);
  }

  function onLoadXML():Void{
    trace(ex);
  }
}
‰Ϋ‘θ(4-2)
main.as
---
var test:TestClass=new TestClass(this);
stop();

ExXML.as
---
class ExXML extends XML{
  private var ignoreWhite=true
  var addEventListener:Function;
  var removeEventListener:Function;
  private var dispatchEvent:Function;
}

TestClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class TestClass{
  private var ex:ExXML;
  private var path:MovieClip;
  private var ovalDepth:Number;

  function TestClass(path:MovieClip){
    this.path=path;
    ovalDepth=0;
    ex=new ExXML();
    loadXML("ini.xml");
  }

  function loadXML(address:String):Void{
    EventDispatcher.initialize(ex);
    ex.onLoad=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onLoadXML";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    ex.addEventListener("onLoadXML",this);
    ex.load(address);
  }

  function onLoadXML():Void{
    var list:Array=ex.firstChild.childNodes;
    for(var i:Number=0;i<list.length;i++){
      var x:XMLNode=XMLNode(list[i]);
      if(x.nodeName="point"){
        var depth:Number=ovalDepth;
        ovalDepth++;
        var linkage:String="oval";
        var mcname:String="oval"+depth;
        path.attachMovie(linkage,mcname,depth);
        var mc:MovieClip=path[mcname];
        mc._x=x.attributes.x;
        mc._y=x.attributes.y;
      }
    }
  }
}BACKTOPNEXT
All Contents Copyright (C) 2005 HOSHI Tetsuya
Home