JAVAC.JP
HOSHI TETSUYA ―“S–ξ
2005/07/25
hossy@javac.jp
http://www.javac.jp
Google
WWW ‚πŒŸυ WWW.JAVAC.JP ‚πŒŸυ

A-3 ‰Ϋ‘θ3 - ‰π“š

‰Ϋ‘θ(3-1)
TestClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class TestClass extends MovieClip{
  var button_a:MovieClip;
  var button_b:MovieClip;
  var button_c:MovieClip;
  var namefield:TextField;

  function TestClass(){
    EventDispatcher.initialize(button_a);
    button_a.onRelease=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="showMessage";
      lo.message="APPLE";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    button_a.addEventListener("showMessage",this);

    EventDispatcher.initialize(button_b);
    button_b.onRelease=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="showMessage";
      lo.message="BANANA";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    button_b.addEventListener("showMessage",this);

    EventDispatcher.initialize(button_c);
    button_c.onRelease=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="showMessage";
      lo.message="CHEESE";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    button_c.addEventListener("showMessage",this);
  }

  function showMessage(eventObj:Object):Void{
    var message:String=String(eventObj.message);
    namefield.text=message;
  }
}
‰Ϋ‘θ(3-2)
main.as
---
var main:MainClass=new MainClass(this);
stop();

OvalClass.as
---
class OvalClass extends MovieClip{
  private var count:Number;
  private var v:Number;
  private var alpha:Number;

  function OvalClass(){
    var arr:Array=[
      0xFFFFAA,
      0xFFAAFF,
      0xAAFFFF,
      0xAAAAFF,
      0xAAFFAA,
      0xFFAAAA
    ];
    var colorObj:Color=new Color(this);
    colorObj.setRGB(arr[Math.floor(arr.length*Math.random())]);
    count=0;
    alpha=100;
  }

  function setPosition(x:Number,y:Number):Void{
    _x=x;
    _y=y;
  }

  function setVelocity(v:Number):Void{
    this.v=v;
  }

  function setAlpha():Void{
    _alpha=alpha;
  }

  function setScale(scale:Number):Void{
    _xscale=scale;
    _yscale=scale;
  }

  function onEnterFrame():Void{
    count++;
    alpha--;
    setAlpha();
    _x+=v;
    if(count>=100){
      this.removeMovieClip();
    }
  }
}

MainClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class MainClass{
  private var path:MovieClip;
  private var mouseListener:MovieClip;
  private var DEPTH_MOUSELISTENER:Number=100;
  private var DEPTH_OVALS:Number=200;
  private var DEPTH_OVAL_START:Number=0;
  private var old_x:Number;
  private var old_y:Number;
  private var depth_oval:Number;

  function MainClass(path:MovieClip){
    this.path=path;
    path.createEmptyMovieClip("mc_mouselistener",DEPTH_MOUSELISTENER);
    path.createEmptyMovieClip("mc_ovals",DEPTH_OVALS);
    mouseListener=path.mc_mouselistener;
    EventDispatcher.initialize(mouseListener);
    mouseListener.onMouseMove=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onMouseMoveHandler";
      lo.x=this._parent._xmouse;
      lo.y=this._parent._ymouse;
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    mouseListener.addEventListener("onMouseMoveHandler",this);
    old_x=0;
    old_y=0;
    depth_oval=DEPTH_OVAL_START;
  }

  function onMouseMoveHandler(eventObj):Void{
    var new_x:Number=Number(eventObj.x);
    var new_y:Number=Number(eventObj.y);
    var r:Number=Math.sqrt((new_x-old_x)*(new_x-old_x)
                +(new_y-old_y)*(new_y-old_y));
    var v:Number=(new_x-old_x)*r/Math.abs(new_x-old_x);
    if(Math.abs(v)>5){
      var linkage:String="oval";
      var depth:Number=depth_oval;
      depth_oval++;
      var mcname:String="oval"+depth;
      path.mc_ovals.attachMovie(linkage,mcname,depth);
      var mc:MovieClip=path.mc_ovals[mcname];
      mc.setPosition(new_x,new_y);
      mc.setScale(Math.abs(v));
      mc.setVelocity(v);
    }
    old_x=new_x;
    old_y=new_y;
  }
}
‰Ϋ‘θ(3-3)
TestClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class TestClass extends MovieClip{
  var test_button:MovieClip;
  var depth:Number;

  function TestClass(){
    EventDispatcher.initialize(test_button);
    test_button.onPress=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onPressHandler";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    test_button.addEventListener("onPressHandler",this);
    depth=0;
  }

  function onPressHandler():Void{
    var linkage:String="oval";
    var mcname:String="oval"+depth;
    this.attachMovie(linkage,mcname,depth);
    depth++;
    this[mcname].setPosition(_xmouse,_ymouse);
  }
}

OvalClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class OvalClass extends MovieClip{
  var mouseListener:MovieClip;

  function OvalClass(){
    this.createEmptyMovieClip("mouseListener",1);
    EventDispatcher.initialize(mouseListener);
    mouseListener.onMouseUp=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onMouseUpHandler";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    mouseListener.addEventListener("onMouseUpHandler",this);
    this.startDrag(true,50,50,350,250);
  }

  function onMouseUpHandler():Void{
    this.stopDrag();
    mouseListener.removeMovieClip();
  }

  function onPress():Void{
    this.startDrag(true,50,50,350,250);
  }

  function onRelease():Void{
    this.stopDrag();
  }

  function onReleaseOutside():Void{
    this.stopDrag();
  }

  function setPosition(x:Number,y:Number):Void{
    _x=x;
    _y=y;
  }
}BACKTOPNEXT
All Contents Copyright (C) 2005 HOSHI Tetsuya
Home