JAVAC.JP
HOSHI TETSUYA ―“S–ξ
2005/07/25
hossy@javac.jp
http://www.javac.jp
Google
WWW ‚πŒŸυ WWW.JAVAC.JP ‚πŒŸυ

A-2 ‰Ϋ‘θ2 - ‰π“š

‰Ϋ‘θ(2-1)
main.as
---
this.attachMovie("oval","oval",1);
stop();
‰Ϋ‘θ(2-2)
main.as
---
var test:TestClass=new TestClass(this);
stop();

ExXML.as
---
class ExXML extends XML{
  var ignoreWhite=true;
  var addEventListener:Function;
  var removeEventListener:Function;
  private var dispatchEvent:Function;
}

JpegClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class JpegClass extends MovieClip{
  private var id:String;
  private var x:Number;
  private var y:Number;
  private var url:String;
  private var seed:MovieClip;
  private var mcLoader:MovieClipLoader;
  private var imageListener:Object;

  function JpegClass(){
    mcLoader=new MovieClipLoader();
    imageListener=new Object();
    EventDispatcher.initialize(imageListener);
    imageListener.onLoadInit=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onLoadImage";
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    imageListener.addEventListener("onLoadImage",this);
    mcLoader.addListener(imageListener);
  }

  public function setId(id:String):Void{
    this.id=id;
  }

  public function setX(x:Number):Void{
    this.x=x;
  }

  public function setY(y:Number):Void{
    this.y=y;
  }

  public function setUrl(url:String):Void{
    this.url=url;
  }

  public function loadImage():Void{
    this.createEmptyMovieClip("seed",1);
    seed=this.seed;
    mcLoader.loadClip(url,seed);
  }

  private function onLoadImage():Void{
    var xsize:Number=100;
    var ysize:Number=100;
    seed._width=xsize;
    seed._height=ysize;
    seed._x=x*xsize;
    seed._y=y*ysize;
  }
}

TestClass.as
---
import mx.events.EventDispatcher;

class TestClass{
  var path:MovieClip;
  var imgList:Array;

  function TestClass(path:MovieClip){
    this.path=path;
    imgList=new Array();
    var x:ExXML=new ExXML();
    EventDispatcher.initialize(x);
    x.onLoad=function(){
      var lo:Object=new Object();
      lo.target=this;
      lo.type="onXMLLoad";
      lo.datas=x;
      this.dispatchEvent(lo);
    }
    x.addEventListener("onXMLLoad",this);
    x.load("xml/imgfiles.xml");
  }

  function onXMLLoad(eventObj:Object):Void{
    var datas:XML=XML(eventObj.datas);
    var xmlList:XMLNode=datas.firstChild;
    var xmlListNodes:Array=xmlList.childNodes;
    for(var key:String in xmlListNodes){
      var n:XMLNode=XMLNode(xmlListNodes[key]);
      if(n.nodeName=="img"){
        var o:Object=n.attributes;
        imgList.push(o);
      }else{
        trace("invalid node.");
      }
    }
    loadImgs();
  }

  function loadImgs():Void{
    var imgsDepth:Number=0;
    for(var i:Number=0;i<imgList.length;i++){
      var id:String=String(imgList[i].id);
      var x:Number=Number(imgList[i].x);
      var y:Number=Number(imgList[i].y);
      var url:String=String(imgList[i].url);
      var depth:Number=imgsDepth;
      imgsDepth++;
      var linkage:String="jpegHolder";
      var mcname:String="seed"+depth;
      path.attachMovie(linkage,mcname,depth);
      var mc:MovieClip=path[mcname];
      mc.setId(id);
      mc.setX(x);
      mc.setY(y);
      mc.setUrl(url);
      mc.loadImage();
    }
  }
}BACKTOPNEXT
All Contents Copyright (C) 2005 HOSHI Tetsuya
Home